http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

                                                        PARISH PROGRAMME

L-Erbgha 29 ta’ Gunju:
Nibdew il-festa bil-Gublew tal-Hniena
    9.00 a.m. Nitilqu lejn is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieha fejn nidhlu mill-Bieb tal-Hniena u nircievu l-Indulgenza Plenarja. Quddiesa u hin ta’ mistrieh.

Il-Gimgha, 1 ta’ Lulju:
Nitolbu l-barka tal-Mulej
    6.30 p.m. Quddiesa.
    7.00 p.m. Hin ta’ talb flimkien quddiem Gesù Ewkaristija.

Is-Sibt, 2 ta’ Lulju:
    9.00 a.m. Laqgha ghall-Abbatini kollha.
    5.15 p.m. Quddiesa.
    6.30 p.m. Quddiesa.          
 
Il-Hadd, 3 ta’ Lulju:
    9.30 a.m. Quddiesa ghat-Tfal animata mill-Kummissjoni Kateketika u l-Kummissjoni Liturgija .             
    10.30 a.m. TBERIK tal-Pets fuq iz-Zuntier.
    11.30 a.m. Quddiesa tal-Familja, animata mill-Kummissjoni Familja u l-Kummissjoni Liturgija.
    5.30 p.m. Quddiesa ghall-erwieh mejtin mill-festa tas-sena l-ohra ’l hawn.
    Mistiedna specjali l-familjari u qraba.
    
It-Tnejn, 4 ta’ Lulju:  
Jum il-Kollaboraturi Pastorali (Helpers) tal-Parrocca
    8.30 a.m. Quddiesa animata mis-segreterija tal-Ufficcju Parrokkjali.
    7.00 p.m. Quddiesa animata mill-Kor “Ave Marija”.
    Mistiedna specjali l-(Helpers) u l-Kollaboraturi Pastorali tal-Parrocca, flimkien mal-Kumitati u l-membri taz-zewg Kazini tal-baned taghna.
    7.45 p.m. L-Istatwa ta’ Marija Annunzjata tinhareg fuq iz-zuntier, filwaqt li l-Banda San Gabriel issellmilha bid-daqq tal-Ave Marija u l-Innu popolari.
    8.15 p.m. Celebrazzjoni liturgika fil-Knisja.

It-Tlieta, 5 ta’ Lulju:
Nghaddu l-Fidi lin-Neputijiet
    8.30 a.m. Quddiesa bis-sehem tal-Grupp “Old Boys”.
    6.30 p.m. Quddiesa animata mill-Ghaqda Nanniet Kattolici. Issir il-prezentazzjoni tat-tfal mill-grupp     “Mother & Child”. Jiehu sehem il-kor “Tifhir u Glorja” Mistiedna specjali n-Nanniet kollha.
    Jippresiedi Fr. Lino Azzopardi.

L-Erbgha, 6 ta’ Lulju:
L-Ewwel Jum tat-Tridu — Iz-Zghazagh
    8.30 a.m. Quddiesa animata mill-Grupp Ommijiet.
    6.30 p.m. Quddiesa animata mill-Grupp Zghazagh 
    tal-Youth Centre. Jippresiedi l-quddiesa r-Rev. Mons. Salvino Micallef, u jippriedka r-Rev. Mons. Frans Abdilla, Vigarju Episkopali ghall-Kleru u l-Parrocci.
    Kurunella, Innu, Antifona u Barka Sagramentali.
    Wara, attività fil-pjazza organizzata mill-Kummissjoni Zghazagh tal-parrocca.
Il-Hamis, 7 ta’ Lulju:
It-Tieni Jum tat-Tridu - Il-Vokazzjoni              
    6.30 p.m. Quddiesa koncelebrata preseduta mill-Kappillan u animata mill-Grupp Kelma tal-Hajja u l-Museum. Mistiedna s-sacerdoti u r-religjuzi, flimkien mal-Ghaqdiet religjuzi kollha tal-parrocca.     Jippriedka r-Rev. Mons. Frans Abdilla.
    Kurunella, Innu, Antifona u Barka Sagramentali.
    Wara ssir laqg˙a Socjali fid-Dar tal-Kappillan ghas-Sacerdoti, Religjuzi u Soci tal-Museum.

Il-Gimgha 8 ta’ Lulju:
It-Tielet Jum tat-Tridu — Il-Familja
    9.15 a.m. Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani animata mill-Kummissjoni Liturgija. Jippresiedi Fr. Ivan Sciberras. Jigi amministrat is-Sagrament tal-Morda.
    Wara, festin sabih fuq iz-zuntier organizzat mill-Kummissjoni Djakonija.
    6.30 p.m. Quddiesa specjalment ghall-koppji mizzewga, animata mill-Kummissjoni Familja.
    Mistiedna dawk li din is-sena qed jiccelebraw l-10, il-25, jew il-50 sena mizzewgin.
    Iqaddes u jippriedka r-Rev. Mons. Frans Abdilla.
Kurunella, Innu, Antifona u Barka Sagramentali

Is-Sibt, 9 ta’ Lulju — Lejlet il-Festa
    8.30 a.m. Quddiesa bl-offerti tal-Bukketti, animata mill-Grupp Fund Raising u l-Kor “Ave Marija”
    Jitkanta l-Innu ta’ Ringrazzjament - Te Deum.
    5.15 p.m. Quddiesa mistiedna specjali l-Balzanin li m’ghadhomx joqoghdu fil-parrocca.
    6.15 p.m. Trazlazzjoni tar-Relikwa mill-Kappella tal-Lunzjata (l-ewwel Knisja tal-Parrocca) ghall-Knisja Parrokkjali. Imexxi t-Trazlazzjoni u l-Ghasar solenni l-W.R. Mons. Joe Galea Curmi, Vigarju Generali.
    Antifona, Ghasar u Celebrazzjoni Ewkaristika.
    7.30 p.m. Quddiesa animata mill-ahwa tal-Mixja Neokatekumenali. Jippresiedi Fr. Ivan Sciberras.

Il-Hadd, 10 ta’ Lulju: — Jum il-Festa
    7.30 a.m. Quddiesa. 
    8.30 a.m. Quddiesa.
    9.30 a.m. Koncelebrazzjoni Kantata Solenni.
    Jippresiedi l-W.R.Mons. Joe Galea Curmi, Vigarju Generali, li jinseg ukoll il-Panigierku tal-festa.
    11.30 a.m. Quddiesa.
    5.30 p.m. Quddiesa.
    6.30 p.m. Kant tal-Ghasar.
    7.30 p.m. Tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa artistika ta’ Marija Annunzjata. 
    Jippresiedi l-Ghasar u jmexxi l-Purcissjoni is-sacerdot gdid, ir-Rev. Fr Massimo Buttigieg.
    10.30 p.m. Antifona u Barka Sagramentali.

Il-Gimgha, 15 ta’ Lulju:
Nghidu “grazzi” flimkien u lil xulxin
    6.30 p.m. Quddiesa bis-sehem tal-Kor “Ave Marija”.
    7.15 p.m. Innu Popolari lil Marija Annunzjata u dhul tal-Vara fin-Nicca.
    8.30 p.m. Riceviment fil-bitha tac-Centru Parrokkjali ghall-helpers u kollaboraturi kollha (Kumitati tal-Kazini, Reffiegha, Fratelli, Kor, Kumitati u membri tal-Ghaqdiet Religjuzi kollha u Gruppi tal-Parrocca, Street Helpers u distributuri tal-Fuljett, Letturi u kull min b’xi mod jghin fil-hidma tal-Parrocca). 
Dan l-avviz iservi bhala stedina.

Il-Hadd, 17: Is-16-il Hadd matul is-sena
    Missal Sena C p.343

It-Tlieta, 19:
7.30pm Tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija.

Il-Hadd, 24: Is-17-il Hadd matul is-sena
    Missal Sena C p.348
11.30pm Quddiesa ghall-Jum in-Nanniet animata 
    mill-Ghaqda Nanniet Kattolici

Il-Hamis, 28:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija
7.00pm Quddiesa z-Zebbiegh u wara ikla organizzata mill-Ghaqda Nanniet Kattolici

Il-Hadd, 31: It-18-il Hadd matul is-sena
    Missal Sena C p.354AWWISSU
It-Tnejn, 1:
7.15pm Jiltaqa’ il-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

Il-Hamis, 4:
7.00pm - 8.00pm Qrar fil-Kappella Santa Marija

Il-Hadd, 7: Id-19-il Hadd matul is-sena
    Missal Sena C p.360

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN