http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service        

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        PARISH PROGRAMME

                                                       JULY  2015

 Il-Gimgha, 3 ta’ Lulju Nitolbu l-barka tal-Mulej
6.30 p.m. Quddiesa 
7.00 p.m. Hin ta’ talb flimkien quddiem Gesù Ewkaristija ghal kull min tassew ihobb il-Festa

Is-Sibt, 4 ta’ Lulju
9.00 a.m. Laqgha ghall-Abbatini kollha
5.15 p.m. Quddiesa
6.30 p.m. Quddiesa 
 
Il-Hadd, 5 ta’ Lulju    
9.30 a.m. Quddiesa ghat-Tfal (jinghataw tifkira) animata mill-Kummissjoni Kateketika u l-Kummissjoni Liturgija
10.30 a.m. TBERIK tal-Pets fuq iz-Zuntier
11.30 p.m. Quddiesa tal-Familja animata mill-Kummissjoni Familja u Kummissjoni Liturgija
5.30 p.m. Quddiesa ghall-erwieh mejtin mill-Festa tas-sena l-ohra ’l hawn. 
Mistiedna specjali: Il-familjari u l-qraba.

It-Tnejn, 6 ta’ Lulju Jum il-Kollaboraturi Pastorali (Helpers) tal-Parrocca
7.00 p.m. Quddiesa animata mill-Kor “Ave Marija”. Mistiedna specjali l-Helpers u 
   l-Kollaboraturi Pastorali tal-Parrocca, flimkien mal-Kumitati u l-membri taz-zewg Kazini taghna
7.45 p.m. L-Istatwa ta’ Marija Annunzjata tinhareg fuq iz-zuntier, filwaqt li l-Banda San Gabriel issellmilha bid-daqq tal-Ave Marija u l-Innu popolari
8.15 p.m. Celebrazzjoni Liturgika fil-Knisja

 It-Tlieta, 7 ta’ Lulju:     Nghaddu l-Fidi lin-Neputijiet
6.30 p.m. Quddiesa animata mill-Ghaqda Nanniet Kattolici. Issir il-Prezentazzjoni 
    tat-tfal mill-Grupp “Mother & Child”. 
    Jiehu sehem il-Kor “Tifhir u Glorja”. Mistiedna specjali n-nanniet kollha

L-Erbgha, 8 ta’ Lulju  L-Ewwel Jum tat-Tridu – Zghazagh
6.30 p.m. Quddiesa animata mill-Kummissjoni Zghazagh. Iqaddes Fr Anthony Fitzpatrick. Jippriedka Fr Brendan Gatt 
Kurunella, Antifona u Barka Sagramentali
Wara, attività fil-pjazza organizzata mill-Kummissjoni Zghazagh tal-Parrocca
    
Il-Hamis, 9 ta’ Lulju It-Tieni Jum tat-Tridu — Il-Vokazzjoni
6.30 p.m. Quddiesa koncelebrata presjeduta mill-Kappillan u animata mill-Grupp tal-Fokolari u mill-Museum. Mistiedna s-sacerdoti u r-religjuzi, flimkien mal-Ghaqdiet religjuzi kollha tal-Parrocca. Jippriedka  Fr Brendan Gatt. 
    Issir offerta ghad-Dar tal-Kleru
Kurunella, Antifona u Barka Sagramentali
Wara, riceviment fid-Dar tal-Kappillan ghas-Sacerdoti u r-Religjuzi

Il-Gimgha, 10 ta’ Lulju It-Tielet Jum tat-Tridu - il-Familja
9.15 a.m. Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani animata mill-Kummissjoni Liturgija. 
Jigi amministrat is-Sagrament tal-Morda.
    Wara, festin sabih fuq iz-zuntier organizzat mill-Kummissjoni Djakonija.

6.30 p.m. Quddiesa specjalment ghall-koppji mizzewga. Mistiedna l-koppji li din is-sena jiccelebraw il-25 jew il-50 sena mizzewgin. Iqaddes Rev. Dr Joe Galea Curmi, S.Th.D., Vigarju Generali u jippriedka Fr Brendan Gatt.
Kurunella, Antifona u Barka Sagramentali

Is-Sibt, 11 ta’ Lulju  Lejlet il-Festa
8.30 a.m. Quddiesa bl-offerti tal-Bukketti, animata mill-Grupp Fund Raising u l-Kor 
    “Ave Marija.” Jitkanta l-Innu ta’ Ringrazzjament - Te Deum
5.15 p.m. Quddiesa. 
6.15 p.m. Traslazzjoni tar-Relikwa mill-Kappella tal-Lunzjata (l-ewwel Knisja tal-Parrocca) ghall-Knisja Parrokkjali.
Antifona, Ghasar u Celebrazzjoni Ewkaristika.Imexxi t-Traslazzjoni u l-Ghasar Solenni 
    ir-Rev. Kan. Timon Mercieca.
7.30 p.m. Quddiesa animata mill-ahwa tal-Mixja Neokatekumenali. 
Iqaddes Patri Joseph Zammit O.S.A.

Il-Hadd, 12 ta’ Lulju  –  Jum il-Festa
7.30 a.m. Quddiesa presjeduta minn Mons. Prof. Vincent Borg, D.D., H.E.D.
8.30 a.m. Quddiesa 
9.30 a.m. Koncelebrazzjoni Kantata Solenni. Jippresiedi l-E.T. Mons. Arcisqof Charles J. Scicluna u jinseg il-Panigierku
11.30 a.m. Quddiesa
5.30 p.m. Quddiesa presjeduta minn Mons. Joe Galea Curmi, S.Th.D. Vigarju Generali
6.30 p.m. Kant tal-Ghasar
7.30p.m. Tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa artistika ta’ Marija Annunzjata. 
    Jippresiedi l-funzjoni u jmexxi l-Purcissjoni r-Rev. Kan. Timon Mercieca.
10.30 p.m. Antifona u Barka Sagramentali

Il-Gimgha, 17 ta’ Lulju   Nghidu “grazzi” lill-Mulej flimkien u lil xulxin
6.30 p.m. Quddiesa bis-sehem tal-Kor “Ave Marija”. Innu Popolari lil Marija Annunzjata u dhul tal-Vara fin-Nicca
7.30 p.m. Riceviment fil-bitha tac-Centru Parrokkjali ghall-helpers u kollaboraturi kollha (Kumitati tal-Kazini, Reffiegha, Fratelli, Korijiet, Kumitati u membri tal-Ghaqdiet Religjuzi kollha u Gruppi tal-Parrocca, Street Helpers u distributuri tal-Fuljett, Letturi u kull min b’xi mod   jghin fil-hidma tal-Parrocca). Dan l-avviz iservi bhala stedina.


Fil-gimgha tal-Festa jiehu sehem 
il-Kor Parrokkjali “Ave Marija” taht 

id-direzzjoni tas-Sur Lawrence Scicluna. Jidderiegi l-Orkestra 
u l-Muzika tat-Tridu, lejlet u nhar il-Festa, is-Sur Josef Bugeja. 

Organista: Is-Sinjura Eileen Conrad
Last account activity: 1 hour ago

Details

   

                                                      Awissu 2015

 
                           Il-Hadd, 2:   It-18-il Hadd matul is-Sena  
                           Missal Sena B p.431

                           It-Tnejn, 3:
                           7.15pm Jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali u wara Laqghha Soçjali

                           Il-Hadd, 9:   Id-19-il Hadd matul is-Sena  
                           Missal Sena B p.436
 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN