http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

BALZAN 

aerial-view-church.jpg

PARISH

ONLINE

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Homehttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Serviceshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Activitieshttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Present | Pasthttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Parish Historyhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Guest Bookhttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif| Contact Ushttp://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 

http://www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

Your parish online at your service

 

Links

 

The Vatican

Archdiocese of Malta

Catholic Encyclopedia

Breviar Channel

Rosary

Bible

Gospels

Balzan Local Council

 

Kazin San Gabriel

 

Weather in Balzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARISH PROGRAMME

 Lulju 2014

Il-Gimgha, 4 ta¹ Lulju - Nitolbu l-barka tal-Mulej
6.30 p.m. Quddiesa 
7.00 p.m. Hin ta¹ talb flimkien quddiem Gesù Ewkaristija ghal kull min
tassew ihobb il-Festa

Is-Sibt, 5 ta¹ Lulju
9.00 a.m. Laqgha ghall-Abbatini kollha
5.15 p.m. Quddiesa
6.30 p.m. Quddiesa 
 
Il-Hadd, 6 ta¹ Lulju
9.30 a.m. Quddiesa ghat-Tfal
  (jinghataw tifkira) animata mill-Kummissjoni Kateketika u l-Kummissjoni
Liturgija
10.30 a.m. TBERIK tal-Pets fuq iz-Zuntier
11.30 p.m. Quddiesa tal-Familja animata mill-Kummissjoni Familja u
Kummissjoni Liturgija
5.30 p.m. Quddiesa ghall-erwieh mejtin mill-Festa tas-sena l-ohra ¹l hawn.
Mistiedna specjali: Il-familjari u l-qraba.

It-Tnejn, 7 ta¹ Lulju
Jum il-Kollaboraturi Pastorali (Helpers) tal-Parrocca
8.30 a.m. Quddiesa animata mis-Segreterija tal-Ufficcju Parrokkjali
7.00 p.m. Quddiesa animata mill-Kor ³Ave Marija². Mistiedna specjali
l-Helpers u l-Kollaboraturi Pastorali tal-Parrocca, flimkien mal-Kumitati u
l-membri taz-zewg Kazini taghna
7.45 p.m. L-Istatwa ta¹ Marija Annunzjata tinhareg fuq iz-zuntier, filwaqt
li l-Banda San Gabriel issellmilha bid-daqq tal-Ave Marija u l-Innu popolari
8.15 p.m. Celebrazzjoni Liturgika fil-Knisja

 It-Tlieta, 8 ta¹ Lulju: - Nghaddu l-Fidi lin-Neputijiet
8.30 a.m. Quddiesa bis-sehem tal-Grupp ³Old Boys²
6.30 p.m. Quddiesa animata mill-Ghaqda Nanniet Kattolici. Issir
il-Prezentazzjoni tat-tfal mill-Grupp ³Mother & Child². Jiehu sehem il-Kor
³Tifhir u Glorja². 
Mistiedna specjali n-nanniet kollha

L-Erbgha, 9 ta¹ Lulju - L-Ewwel Jum tat-Tridu ­ Zghazagh
8.30 a.m. Quddiesa animata mill-Grupp Ommijiet
6.30 p.m. Quddiesa animata mill-Kummissjoni Zghazagh. Jippresiedi l-quddiesa
Rev. Kan. Dun Timon Mercieca, Vici Kappillan, u jippriedka Rev. Fr Charles
Cini, Vici Kappillan ta¹ Hal Luqa.
Kurunella, Antifona u Barka Sagramentali
Wara, attività fil-pjazza organizzata mill-Kummissjoni Zghazagh tal-Parrocca
  
Il-Hamis, 10 ta¹ Lulju - It-Tieni Jum tat-Tridu ‹ Il-Vokazzjoni
8.30 a.m. Quddiesa animata mill-Grupp Abbatini tal-Parrocca u wara jkomplu
nofs siegha adorazzjoni ghall-Vokazzjonijiet
6.30 p.m. Quddiesa koncelebrata presjeduta mill-Kappillan u animata
mill-Grupp tal-Fokolari u mill-Museum. Mistiedna s-sacerdoti u r-religjuzi,
flimkien mal-Ghaqdiet religjuzi kollha tal-Parrocca.
Jippriedka Rev. Fr Charles Cini, Vici Kappillan ta¹ Hal Luqa. Issir offerta
ghad-Dar tal-Kleru
Kurunella, Antifona u Barka Sagramentali
Wara, riceviment fid-Dar tal-Kappillan ghas-Sacerdoti u r-Religjuzi

Il-Gimgha, 11 ta¹ Lulju - It-Tielet Jum tat-Tridu - il-Familja
9.15 a.m. Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani animata mill-Kummissjoni
Liturgija. 
Jigi amministrat is-Sagrament tal-Morda.
  Wara, festin sabih fuq iz-zuntier organizzat mill-Kummissjoni Djakonija.
6.30 p.m. Quddiesa specjalment ghall-koppji mizzewga, animata mill-Grupp
Karizmatiku. Mistiedna l-koppji li din is-sena jiccelebraw il-25 jew il-50
sena mizzewgin. Iqaddes Rev. Dr Joe Galea Curmi, S.Th.D., u jippriedka Fr
Charles Cini, Vici Kappillan ta¹ Hal Luqa.
Kurunella, Antifona u Barka Sagramentali

Is-Sibt, 12 ta¹ Lulju - Lejlet il-Festa
8.30 a.m. Quddiesa bl-offerti tal-Bukketti, animata mill-Grupp Fund Raising
u l-Kor 
  ³Ave Marija.² Jitkanta l-Innu ta¹ Ringrazzjament - Te Deum
5.15 p.m. Quddiesa presjeduta mill-Kanonku Dun Timon Mercieca, Vici
Kappillan. Mistiedna specjali l-Balzanin li m¹ghadhomx joqoghdu
fil-parrocca.
6.15 p.m. Traslazzjoni tar-Relikwa mill-Kappella tal-Lunzjata (l-ewwel
Knisja tal-Parrocca) ghall-Knisja Parrokkjali.
Antifona, Ghasar u Celebrazzjoni Ewkaristika. Imexxi t-Traslazzjoni u
l-Ghasar Solenni 
  r-Rev. Fr Charles Cini, Vici Kappillan ta¹ Hal Luqa
7.30 p.m. Quddiesa animata mill-ahwa tal-Mixja Neokatekumenali.

Il-Hadd, 13 ta¹ Lulju ­ Jum il-Festa
7.30 a.m. Quddiesa presjeduta minn Mons. Prof. Vincent Borg, D.D., H.E.D.
8.30 a.m. Quddiesa presjeduta mill-Kan. Dun Timon Mercieca
9.30 a.m. Koncelebrazzjoni Kantata Solenni. Jippresiedi u jippriedka r-Rev.
Ivan Sciberras, Kappillan tal-Parrocca ta¹ St. Peter¹s R.C., Belleville, New
Jersey fl-Istati Uniti tal-Amerika
11.30 a.m. Quddiesa presjeduta mill-Kan. Dun Timon Mercieca
5.30 p.m. Quddiesa presjeduta minn Dun Joe Galea Curmi, S.Th.D.
6.30 p.m. Kant tal-Ghasar
7.30p.m. Tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa artistika ta¹ Marija Annunzjata.
  Jippresiedi l-funzjoni u jmexxi l-Purcissjoni r-Rev. Fr Charles Cini,
Vici Kappillan ta¹ Hal Luqa.
10.30 p.m. Antifona u Barka Sagramentali

Il-Gimgha, 18 ta¹ Lulju - Nghidu ³grazzi² lill-Mulej flimkien u lil xulxin
5.30 p.m. Quddiesa bis-sehem tal-Kor ³Ave Marija²
6.15 p.m. Innu Popolari lil Marija Annunzjata u dhul tal-Vara fin-Nicca
7.15 p.m. Riceviment fil-bitha tac-Centru Parrokkjali ghall-helpers u
kollaboraturi kollha (Kumitati tal-Kazini, Reffiegha, Fratelli, Kor,
Kumitati u membri tal-Ghaqdiet Religjuzi kollha u Gruppi tal-Parrocca,
Street Helpers u distributuri tal-Fuljett, Letturi u kull min b¹xi mod
jghin fil-hidma tal-Parrocca). Dan l-avviz iservi bhala stedina.

Il-Hadd, 20:  Is-16-il Hadd matul is-Sena Missal Sena A p.332

It-Tnejn, 21:
5.30pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Djakonija

L-Erbgha, 23:
6.00pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu

Il-Gimgha, 25:
5.30pm Pellegrinagg ghall-Kappella ta¹ Sant¹Anna, il-Pwales, organizzat
mill-Ghaqda Nanniet Kattolici

Il-Hadd, 27:  Is-17-il Hadd matul is-Sena Missal Sena A p.338
JUM IN-NANNIET KATTOLICI
11.30pm Quddiesa animata mill-Ghaqda Nanniet Kattolici. Mistiedna specjali:
in-Nanniet kollha

It-Tnejn, 28:
8.15pm Tiltaqa¹ l-Kummissjoni Kateketika

 Awwissu 2014

Il-Gimgha, 1: L-1 Gimgha tax-xahar
6.55pm Adorazzjoni (kull nhar ta¹ Gimgha)

Is-Sibt, 2:  
4.45pm Ruzarju (kull nhar ta¹ Sibt)

Il-Hadd, 3:  It-18-il Hadd matul is-Sena Missal Sena A p.343

It-Tnejn, 4:
7.15pm Jiltaqa¹ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali u wara Laqgha Socjali

 

http://www.guistuff.com/groundzero/http:/www.guistuff.com/groundzero/images/11dot.gif

 

 BALZAN PARISH OFFICIAL WEBSITE - MALTA

    © Balzan Parish. All rights reserved.

Designed by MVGDESIGN